Giải phẫu: Thần kinh trụ

Giải phẫu: Thần kinh trụ

I. Nguyên uỷ: Là nhánh tận tách ra từ bó trong của ĐÁM RỐI CÁNH TAY, giữa rễ trong Thần kinh giữa và...