Các dòng điện gây co cơ

Các dòng điện gây co cơ

Co cơ trong cơ còn phân bố thần kinh Khi dây thần kinh vận động bị kích thích, xung thần kinh truyền...